De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website: www.liondeals.nl. Door deze website te bezoeken gaat u stilzwijgend akkoord met de hieronder genoemde disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan Liondeals.nl besteed, is er een mogelijkheid dat informatie niet volledig, onjuist of niet actueel is. Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gebruiker(s) van de site. Informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en / of aangevuld. Liondeals.nl, en de beheerder, behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Liondeals.nl.

Liondeals.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bekijk ook het privacybeleid.